پروژه ها

پروژه های شرکت در سه دسته پیمنکاری ، سرمایه ای و طراحی و نطارت انجام میشود.متقاضیان همکاری در پروژه های شرکت تجلی مهر ایرانیان می توانید در یکی از سه دسته مذکور در کنار ما باشید

مشاهده مطالب

شرکت های تابعه

پروژه های شرکت در سه دسته پیمنکاری ، سرمایه ای و طراحی و نطارت انجام میشود.متقاضیان همکاری در پروژه های شرکت تجلی مهر ایرانیان می توانید در یکی از سه دسته مذکور در کنار ما باشید

مشاهده مطالب

مستغلات

پروژه های شرکت در سه دسته پیمنکاری ، سرمایه ای و طراحی و نطارت انجام میشود.متقاضیان همکاری در پروژه های شرکت تجلی مهر ایرانیان می توانید در یکی از سه دسته مذکور در کنار ما باشید

مشاهده بخش مستغلات

اخبار و رویدادها

فعالیت در کلیه امور ساختمانی ، اقتصادی و بازرگانی

مشاهده مطالب بیشتر
تجلی مهر ایرانیان

گستره فعالیت

پروژه های شرکت در سه دسته پیمنکاری ، سرمایه ای و طراحی و نطارت انجام میشود.متقاضیان همکاری در پروژه های شرکت تجلی مهر ایرانیان می توانید در یکی از سه دسته مذکور در کنار ما باشید