پروژه های شرکت افتخار خوزستان

مدیران شرکت

مصطفی سواری حسین پور

مصطفی سواری حسین پور

مدیر عامل
محمد دحماوی

محمد دحماوی

مدیر مالی
سید محمد حسن فواضلی

سید محمد حسن فواضلی

حراست
عبدالحمید جولانژاد

عبدالحمید جولانژاد

رییس هیئت مدیره
حسن حائری نیا

حسن حائری نیا

هیئت مدیره
مهدی صفاریان

مهدی صفاریان

هیئت مدیره
مسلم مقدمی

مسلم مقدمی

هیئت مدیره