پروژه های شرکت فراسوی شرق

مجتمع اداری تجاری میلاد

.

مشاهده مطالب

پروژه مهر کوهسنگی مشهد

مجتمع تجاری ، مسکونی و گردشگری مهر کوهسنگی در شهر مشهــد مقدس، واقع در خیابان کوهسنگی

مشاهده مطالب

مجتمع مهر کوهسنگی مشهد

مجتمع تجاری توریستی مهر کوهسنگی

مشاهده مطالب

مدیران شرکت

عوض زاده

عوض زاده

مدیرعامل

امیرحسین همتی رودسری

امیرحسین همتی رودسری

مدیر حراست

محمــد اصغـــری

محمــد اصغـــری

مدیر مالی

امید هراتی

امید هراتی

مدیر پشتیبانی

محمــد حســن علی پــور

محمــد حســن علی پــور

مديـــر اداري و نیـــروی انسانی

مهدی غفاری پور

مهدی غفاری پور

مدیر بهره برداری

محمدباقر صادقی گلوردی

محمدباقر صادقی گلوردی

مدیر حقوقی

امیر ابوترابی

امیر ابوترابی

معاون فنی