مشخصات کلی پروژه

نام پروژه:بانک مهر اقتصاد شعبه مسجد سید اصفهان

متراژ کل :464متر مربع

کارفرما/ مالک :بانک مهر اقتصاد