مشخصات کلی پروژه

نام پروژه : برج تجاری مسکونی ستایش

محل پروژه : تبریز بلوار گلکار مجتمع مسکونی گل نرگس

نوع پروژه : احداث ساختمان تجاری مسکونی

کارفرما : شرکت کوثر آذربایجان

مساحت زمین پروژه : 3895

سال شروع : 1397

سال پایان:1401

 

کاربری

مساحت مفید

تعداد طبقه

تعداد واحد

مسکونی

15753

15

86

تجاری

2473

3

69