طراحی برجهای مسکونی پایدار شهر در چهر بلوک به متراز 14000متر ربع و 680 واحد.