مشخصات فنی پروژه

                                                                                 

کارفرما : شهرداری بندرعباس

دستگاه نظارت : مهندسین مشاور کرانه به کرانه

تعداد شمع ها : 48 عدد

تعداد سرشمع ها : 4 عدد

تعداد ستون ها : 6 عدد

طول عرشه : 50 متر

عرض عرشه : 2*15 متر

ماکزیمم ارتفاع عرشه از سرشمع : 7.5 متر

طول رمپ جنوب : 100 متر

طول رمپ شمال : 120 متر

تاریخ شروع : 1394

مدت قرارداد : 12 ماه