محل پروژه : مرند- نرسیده به پلیس راه مرند تبریز

نوع پروژه : آماده سازی قطعات شهرک و اجرای تاسیسات زیربنایی و روبنایی شهرک

کارفرما : مسکن و شهرسازی

مساحت شهرک : 276 هکتار

سال شروع : 1379

سال پایان: