کارفرما : شرکت عمران سهند

مساحت پروژه : 24262

سال شروع : 1400

سال پایان: 1403

 

کاربری

مساحت مفید

تعداد طبقه

تعداد واحد

مسکونی

36297

11

300

تجاری

4124

2

82