مجتمع تجاری مسکونی مهر کوهسنگی یکی از بروزترین و شاخص ترین پروژه های شهری است که در دامان طبیعت زیبای کوهسنگی و در حاشیه پارک یکصد  و ده هکتاری با دسترسی های مناسب اجرا گردیده است.این مرکز تجاری و مسکونی با ویژگی های متفاوت و انحصاری در زمینه طراحی رویکردی نو در عرصه شهرسازی رقم زده است.

- وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎي ﻣﻤﺘﺎز ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻣﻬﺮ ﮐﻮﻫﺴﻨﮕﯽ:

قرار ﮔﯿﺮي در اﻧﺤﺼﺎري ﺗﺮﯾﻦ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﮔﺮدﺷﮕﺮي ﻣﺸﻬﺪ ، داراي ﭼﻬﺎر ﻣﻤﺮ ﮐﻪ دو ﻣﻤﺮر آن ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﭘﺎرك ﮐﻮﻫﺴﻨﮕﯽ ﮔﺸﻮده اﺳﺖ ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮي از ﻧﻮر و ﺗﻬﻮﯾﻪ ﻃﺒﯿﻌﯽ از ﺟﻬﺎت ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧﻪ، ﻫﻤﺠﻮاري ﺑﺎ اﯾﺴﺘﮕﺎه ﺧﻂ 2 ﻗﻄﺎرﺷﻬﺮي، ورودي اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺷﺎﻣﻞ دو ورودي ﻣﺠﺰا ﺑﺮاي ﺑﺮج هاي ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ، ورودي اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺑﺮاي ﺗﺎﻻرﻫﺎي ﭘﺬﯾﺮاﯾﯽ، ورودي ﻫﺎي اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﺳﻪ ورودي ﻣﺠﺰا ﺑﺮاي واﺣﺪﻫﺎي ﺗﺠﺎري از ﺳﻤﺖ ﭘﺎرك، ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ 24 دﺳﺘﮕﺎه ﭘﻠﻪ ﺑﺮﻗﯽ و 14 دﺳﺘﮕﺎه آﺳﺎﻧﺴﻮر ، ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮي از ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺟﺖ ﻓﻦ ﺟﻬﺖ ﺗﻬﻮﯾﻪ ﭘﺎرﮐﯿﻨﮓ، ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﻋﺎﯾﻖ ﺣﺮارﺗﯽ ﺑﺪﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﯿﺮوﻧﯽ، داراي ﭘﻮﺷﺶ ﺿﺪ ﺣﺮﯾﻖ ﺑﺮ روي ﺳﺎزه ﻓﻠﺰي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و ﭘﺪ ﻫﻠﮑﻮﭘﺘﺮ در ﻃﺒﻘﻪ ي ﻓﻮﻗﺎﻧﯽ ﺑﺮج ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﺑﺰرگ

-  کاربری ﻫﺎي ﻣﻤﺘﺎز:

ﻃﺮاﺣــﯽ ﻃﺒﻘــﺎت اﯾــﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋــﻪ ﺑــﺎ اﻟﻬــﺎم از دو ﮐــﻮه ﻣﻌــﺮوف ﮐﻮﻫﺴــﻨﮕﯽ ﺑــﻪ دو ﺑــﺮج ﺑــﺰرگ و ﮐﻮﭼــﮏ ﺻﻮرت  ﮔﺮﻓﺘﻪ ﮐﻪ از
ﻃﺒﻘﻪ +8 آﻏﺎز ﻣﯿﺸﻮد. ﻃﺒﻘﻪ +7 ﺑﻪ ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت ﭘﺮوژه ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺮﮐﺰي در اﯾﻦ ﻃﺒﻘﻪ و در زﯾﺮ ﺑﺮج ﺑﺰرگ واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﻃﺒﻘﻪ +6 ﺳﯿﻨﻤا، ﻃﺒﻘﻪ +5 : ﻓﻮدﮐﻮرت، ﻃﺒﻘﻪ +4 : ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ. ﺳﻮﻏﺎﺗﯽ. ﺻﻨﺎﯾﻊ دﺳﺘﯽ، ﻃﺒﻘﻪ+3 : اﺳﺒﺎب ﺑﺎزي و ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ، ﻃﺒﻘﻪ+2 :ﭘﻮﺷﺎك زﻧﺎﻧﻪ
ﻃﺒﻘﻪ+1:ﮐﯿﻒ و ﮐﻔﺶ، ﻃﺒﻘﻪ ﻫﻤﮑﻒ: ﭘﻮﺷﺎك ﻣﺮداﻧﻪ  ، ﻃﺒﻘﻪ1  - : ﻃﻼ .ﻧﻘﺮه. زﯾﻮر آﻻت ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻓﺰاﯾﺶ ﺿﺮﯾﺐ اﻣﻨﯿﺘﯽ از دورﺑﯿﻦ ﻫﺎي ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ ﻃﺒﻘﻪ 5- ﺗﺎ2- ﭘﺎرﮐﯿﻨﮓ