مشخصات فنی پروژه

 

کارفرما : شهرداری منطقه 6 تهران

دستگاه نظارت : مهندسین مشاور عمران راهوار

فورپولینگ : 4913 متر

نیلینگ : 2196 متر

بتن ریزی :3000 متر مکعب

عایق بندی :9000 متر مربع

خاکبرداری : 14770 متر مکعب

طول تونل : 132 متر

لتیس گذاری : 400 تن

قالب بندی : 3200 متر

آرماتوربندی : 850 تن

ساختمان تجاری : 6 طبقه در شمال غربی

دسترسی ها: 11 ورودی و خروجی

شامل: 3 دسترسی به بی آر تی

3 دسترسی به مترو

5 دسترسی به پباده رو ها