مشخصات فنی پروژه

                                                                                 

کارفرما : شهرداری قزوین

خاکبرداری : 15500 متر

راکفیل : 8000 متر مکعب

خاکریزی : 3300 متر مکعب

بتن ریزی : 3200 متر مکعب

آرماتوربندی : 36.6 تن

قالب بندی : 270 متر مربع

آسفالت : 107 تن

تاریخ شروع : 1399

مدت قرارداد : 9 ماه