مشخصات فنی پروژه

 

کارفرما : شهرداری قزوین

دستگاه نظارت : مهندسین مشاور کرانه به کرانه پارس

طول پل : 33.5 متر

عرض پل : 9.5 متر

تعداد ستون : 2 عدد

تعداد شمع : 12 عدد

آرماتوربندی : 182 تن

قالب بندی : 850 متر مربع

بتن ریزی : 750 متر مکعب

اجرای هندریل : 6650 کیلوگرم

تاریخ شروع : 1397

مدت قرارداد : 5 ماه