مشخصات فنی پروژه

                                                                                 

کارفرما : شهرداری قزوین

دستگاه نظارت : مهندیس مشاور کرانه به کرانه پارس

اجرای کانال آب : 470 متر

درناژ : 1700 متر مکعب

تهیه تونان : 10360 متر مکعب

قالب بندی : 10000 مترمربع

آرماتوربندی : 501 تن

بتن ریزی : 9700 متر مکعب

لوله پلی اتیلن : 125 متر

تاریخ قرارداد : 1397

مدت قرارداد : 12 ماه