مشخصات فنی پروژه

 

کارفرما : شهرداری کاشان

دستگاه نظارت : مهندسین مشاور مهرآرازان

مساحت زیر بنا : 10568 متر

نوع سازه : اسکلت بندی با سقف دال بتنی

آرماتوربندی : 749 تن

قالب بندی : 19865 متر مربع

بتن ریزی : 5661 مترمکعب

آهن آلات : 120 تن (گلدسته )

تاریخ شروع : 1393

مدت قرارداد : 12 ماه