مشخصات فنی پروژه

 

کارفرما : شهرداری قزوین

دستگاه نظارت : مهندسین مشاور کرانه به کرانه پارس

تعداد پایه ها : 5 عدد

تعداد کوله ها : 2 عدد

تعداد ستون : 5 عدد

طول عرشه : 112 متر

عرض عرشه : 5.9 متر

ماکزیمم ارتفاع عرشه از سرشمع :5.5 متر

طول رمپ شرقی : 60 متر

طول رمپ غربی : 40 متر