مشخصات فنی پروژه                                                                                  

 

دستگاه نظارت : مهندسین مشاور کرانه به کرانه پارس

تعداد طبقات : 31

3 طبقه پارکینگ

6 طبقه تجاری

2 طبقه تفریحی

20 طبقه اداری

متراژ زمین : 1411 متر

زیربنا : 49872 متر

نوع سازه : اسکلت فلزی پیچ و مهره ای

گودبرداری : 18900 مترمکعب

حفاری نیل:6119 متر

جاگذاری نیل:6119 متر

عملیات تزریق نیل:6119 متر

عملیات شاتکریت:4000متر مربع

اجرای عایق فونداسیون:1035 مترمربع

بتن ریزی مگر:1035 متر مربع

آرماتوربندی فونداسیون:300 تن

بتن ریزی فونداسیون:2070 متر مربع

ساخت اسکلت:7500 تن

نصب اسکلت:7500 تن