مشخصات فنی پروژه

 

کارفرما : شهرداری کاشان

دستگاه نظارت : مهندسین مشاور ایمن تقاطع

طول مسیر : 5163 متر

حجم خاکبرداری : 79800 متر مکعب

حجم خاکریزی : 158966 متر مکعب

آرماتوربندی : 28636 متر مربع

قالب بندی : 5122 مترمربع

بتن ریزی : 3138 متر مکعب

تاریخ شروع : 1393

مدت قرارداد : 12 ماه