مشخصات فنی پروژه

 

کارفرما : شهرداری کاشان

دستگاه نظارت : معاونت فنی و عمرانی شهرداری کاشان

طول مسیر : 4600 متر

حجم خاکبرداری : 50400 متر مکعب

حجم خاکریزی : 125748 متر مکعب

زیراساس : 15876 مترمکعب

تاریخ شروع : 1394

مدت قرارداد : 7 ماه