مشخصات فنی پروژه

 

کارفرما : شهرداری بندرعباس

دستگاه نظارت : مهندسین مشاور کرانه به کرانه

تعداد شمع : 40 عدد

تعدادسرشمع : 4 عدد

تعداد ستون : 12 عدد

طول عرشه : 75 متر

عرض عرشه : 21 متر

ماکزیمم ارتفاع عرشه از سرشمع : 8.5 متر

طول رمپ جنوب : 58 متر

طول رمپ شمال : 120 متر

تاریخ شروع : 1394

مدت قرارداد : 12 ماه

تاریخ افتتاح : 1396