مشخصات فنی پروژه

 

کارفرما : شهرداری قزوین

دستگاه نظارت : مهندسان مشاورهگزا

تعداد شمع : 97 عدد

تعداد سر شمع : 6 عدد

تعداد ستون : 55 عدد

طول عرشه : 262 متر

عرض عرشه : 31 متر

ماکزیموم ارتفاع عرشه از سرشمع : 9 متر

طول رمپ شمالی : 140 متر

طول رمپ جنوبی : 170 متر

آرماتوربندی : 2400 تن

بتن ریزی: 23000 مترمکعب

حجم قالب بندی کل پروژه : 33000 متر مربع

طول کابل های استفاده شده : 37300 متر طول