پروژه ها

شهرک میلاد مرند

آماده سازی قطعات شهرک و اجرای تاسیسات زیربنایی و روبنایی شهرک میلاد مرند